หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

หลักสูตรปรด สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 106   โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

[email protected]