หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นิมัศตูรา แว ศิษย์เก่า สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศิษย์เก่า สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.นิมัศตูรา แว 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ผลงานทางวิชาการ

 

แกลเลอรี่