หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ในสาขาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษากับคณ

เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และ อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และการผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนรัชชประภา

แกลเลอรี่