หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 

แกลเลอรี่