หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น ได้เข้าร่วมงานวิชาการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น กับอาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ และนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน  6thInternational Conference on Research, lmplementaion and Education of Mathematics and Science  ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562  ณ Universitas Negeri yogyarta  ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

แกลเลอรี่