หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทางทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ