หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                                  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ชื่อ–สกุล                     ดร.รัชดา บุญแก้ว

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2561

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

สิ่งแวดล้อมศึกษา

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2547

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

         6.1.2   ตำรา หนังสือ

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Boonkaew, R. and Roongtawanreongsri, S. (2016). Ecovillage and Its Application in Thailand. In The International Academic Forum ACSS/ACSEE/AGen conference 2016. The International Academic Forum (IAFOR). 9-12 June. pp.  379-403.

Sathawong, S., Sridach, W., Boonkaew, R., Maprasit, S., Phoungthong, K. and Rangpan, V. (2018). Enhancement of Pulp Sheet from OPEFB by Using Composite Latex for Packaging. In Surattani Rajabhat University International Conference 2018. Surattani Rajabhat University (SRU). 13 December. pp. 210-219.

รัชดา บุญแก้ว, สะอุดี มะประสิทธิ์, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์, วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ และอัธพงศ์ ปิ่นทองพันธ์. (2561). การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 2 ธันวาคม 2561 (หน้า 671-676). สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี.

แกลเลอรี่