หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

   รับสมัคร

  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์– 24 เมษายน 2563

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  วันที่ 27 เมษายน 2563

   สอบสัมภาษณ์และสอบภาษาอังกฤษ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

   ประกาศผลการสอบ

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

   รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สามารถสมัครได้ที่สำนักงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาคาร 5 ห้อง 106 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.30 - 15.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ