หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ผลสรุปประเมินนักศึกษา 2560

- ผลสรุปประเมินนักศึกษา 2561

- ผลสรุปประเมินนักศึกษา 2563

- ผลสรุปประเมินอาจารย์ 2563