หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์โบราณสถานเขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์โบราณสถานเขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา