หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2

คำสั่งที่ 4937/2563 นายประวิทย์ แก้วสมศรี

คำสั่งที่ 4938/2563 นายวุฒิชัย วัฒนาพันธ์

คำสั่งที่ 4939/2563 พันเอกสนิท บุญราศรี

คำสั่งที่ 4941/2563 นายสรุเดช สุวรรณชาตรี

คำสั่งที่ 4942/2563 นายวรเกียรติ ไชยชนะ

คำสั่งที่ 4943/2563 นางสาวอรวรรณ กมล

คำสั่งที่ 4944/2563 นางสาวณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

คำสั่งที่ 4946/2563 นายคเณศ รัตนวิไล

คำสั่งที่ 5699/2563 นางสุธิดา เลขาวิจิตร์

คำสั่งที่ 5701/2563 นายริซกี สาร๊ะ  เปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 582/2565   -เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 3500/2565

คำสั่งที่ 5702/2563 นางนิมล พึ่งธรรมเดช     เปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 583/2565

คำสั่งที่ 5703/2563 นายปียะภพ สขะพันฒน์

คำสั่งที่ 5704/2563 ร.ต.อ.อัษฏาพร ใจสุข      เปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 9634/2565