หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 3

คำสั่งที่ 3312/2564 นางสาวนิฮาฟีซา ดลภาค

คำสั่งที่ 3313/2564 นายชรินทร์ มาประสม       เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา  คำสั่งที่ 6825/2565

คำสั่งที่ 3314/2564 นางอุไรรัตน์ ยามาเร็ง       เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา  คำสั่งที่ 6840/2565

คำสั่งที่ 3316/2564 นายสันติ แซ่ว่อง              เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา   คำสั่งที่ 7474/2565

คำสั่งที่ 3317/2564 นายสมหมาย บุญเกลี้ยง     เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา   คำสั่งที่ 6933/2565

คำสั่งที่ 3318/2564 นายประสิทธิ์ เอียดคง         เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา   คำสั่งที่ 6934/2565

คำสั่งที่ 3319/2564 นายไพศาล แซ่จ้อง

คำสั่งที่ 3321/2564 นายรอมยี มอหิ                 เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา  คำสั่งที่ 6830/2565

คำสั่งที่ 3322/2564 นายไพสิฐ จิรรัตนโสภา

คำสั่งที่ 3323/2564 นายนิอิมรอม ดอเลาะ

คำสั่งที่ 3324/2564 นายเฮลมี่ แวนามะ

คำสั่งที่ 3326/2564 นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง     เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา  คำสั่งที่ 6800/2565

คำสั่งที่ 3327/2564 นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี     เปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  คำสั่งที่ 2459/2566