หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2

คำสั่งที่ 5169/2563 นางสาวณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

คำสั่งที่ 5171/2563 นางสาวอรวรรณ กมล

คำสั่งที่ 5172/2563 นายวรเกียรติ ไชยชนะ

คำสั่งที่ 5173/2563 นายคเณศ รัตนวิไล

คำสั่งที่ 7063/2563 นางสุธิดา เลขาวิจิตร์

คำสั่งที่ 916/2564 นางสุรเดช สุวรรณชาตรี

คำสั่งที่ 1759/2564 นางนิรมล พึ่งธรรมเดช    เปลี่ยน คำสั่งที่ 587/2565

คำสั่งที่ 1762/2564 นายประวิทย์ แก้วสมศรี

คำสั่งที่ 2076/2564 นายวุฒิชัย วัฒนาพันธ์

คำสั่งที่ 2077/2564 นายปียะภพ สขะพัฒน์

คำสั่งที่ 2078/2564 พันเอกสนิท บุญราศรี

คำสั่งที่ 2579/2564 นายริซกี สาร๊ะ    เปลี่ยน คำสั่งที่ 584/2565