หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับสมัคร

  1. รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566
  2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
  3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น

ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

  • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา

กำหนดการอื่นๆ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2566
  • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 23 มีนาคม 2566

รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกภาคปกติ 40,000 บาท ระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ 60,000 บาท

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด