หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญนักศึกษา รุ่นที่ 2,3 และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมพูดคุยกัน

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2566  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้เชิญนักศึกษา รุ่นที่ 2,3 และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมและติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละท่าน 

โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมพบปะ นักศึกษา 

ณ. ห้องประชุม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่