หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรได้จัดสอบจบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 3 จำนวน 1 คน

นางนิฮาฟีซา ดลภาค เรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ของประเทศไทย

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet

โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต           (ประธานกรรมการ)

2. อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์              (กรรมการ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  เรืองแป้น                 (กรรมการ)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ  สนิโซ               (กรรมการ)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี  จิใจ                 (กรรมการและเลขานุการ)

แกลเลอรี่