หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 หลักสูตรได้จัดสอบจบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 3 จำนวน 1 คน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ คือ

นายสันติ  แซ่ว่อง เรื่อง รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต (พ.ศ. 2564 - 2573)

ในวันอาทิตย์ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู (25 - 509) อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

และแบบกึ่งออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet

โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต            (ประธานกรรมการ)

2. อาจารย์ ดร.ภานุ  คะนอง                                (กรรมการ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  เรืองแป้น                  (กรรมการ)

4. อาจารย์ ดร.รัชดา  บุญแก้ว                              (กรรมการ)

5. อาจารย์ ดร.รอมสัน  หมาดมานัง                       (กรรมการและเลขานุการ)

 

แกลเลอรี่