หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 หลักสูตรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุยเจีย อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร นักศึกษา และ หน่วยงานภายนอก หลักสูตรได้เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

1. สำนักงานเทศบาลนครยะลา

2. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

4. โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

 

แกลเลอรี่