หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 หลักสูตรได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 ท่าน ในปีการศึกษา 2566 คือ 

1. นางสาวณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

2. นางสุธิดา เลขาวิจิตร์

3. นายวรเกียรติ ไชยชนะ

โดยมีผู้ร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษารุ่นที่ 2 - 4 เข้างาน ณ. ร้านพาร์ค คาเฟ่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

แกลเลอรี่