หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากงานวิจัย เรื่อง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ามกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ลุ่มน้ำ และชายฝั่งปัตตานี

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากงานวิจัย เรื่อง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ามกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ลุ่มน้ำ และชายฝั่งปัตตานี

การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาของลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี

                ภูมิปัญญาท้องถิ่นในในลุ่มน้ำปัตตานีและชายฝั่งปัตตานี ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นความรู้ที่ปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน เพื่อให้ดำรงชีวิตและชุมชนให้อยู่รอดได้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำปัตตานีอย่างยั่งยืน โดยควรมีการอนุรักษ์วิธีการต่าง ๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลักษณะการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการทำปลาส้มในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของลุ่มน้ำปัตตานีและในการศึกษาชุมชนพบว่าชาวบ้านใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำปัตตานี

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด