หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

                      ชื่อย่อ  : ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม : Doctor of  Philosophy (Management of Natural Resources and Environment)

                           ชื่อย่อ  : Ph.D. (Management of Natural Resources and Environment)