หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

2.   โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1                                              รวม  48  หน่วยกิต

                  หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต         3  หน่วยกิต

                  วิทยานิพนธ์                               48   หน่วยกิต

                  หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต          9   หน่วยกิต

แบบ 2.1                                              รวม  48  หน่วยกิต

                  หมวดวิชาบังคับ                            6  หน่วยกิต

                  หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต         3  หน่วยกิต

                  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต

                  วิทยานิพนธ์                               36  หน่วยกิต

                  หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต          9  หน่วยกิต