หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สุกล  อาจารย์ ดร.นฤมล  ทองมาก

ตำแหน่งทางการ  อาจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2558

ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.ม.

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

    2552

ปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.บ.

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2550

1. งานวิจัย

จุฑามาศ แก้วมณี, นฤมล ทองมาก, ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ซันวานี จิใจ, และไซนะ มูเล็ง. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างเต็มรูปแบบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

2. บทความ

      วิชิต เรืองแป้น, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, และจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์. (2559). การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาลและน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี. วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา. 4 (11) : 82-93.

นฤมล ทองมาก, พรทิพย์ ศรีแดง, และสมทิพย์ ดานธีรวนิชย์. (2552) ผลของ Sodium Dodecyl (Lauryl) Sulfate (SDS) ตอประสิทธิภาพการแยกเนื้อยางออกจากหางน้ำยางด้วยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. 23 (3) :159-167.

Charfi, A., Thongmak, N., Benyahia, B., Aslam, M., Harmand, J., Amar, N.B., Lesage, G., Sridang, P., Kim, J., & Heran, M. (2017). A Modelling Approach to Study the Fouling of an Anaerobic Membrane Bioreactor for Industrial Wastewater Treatment. Bioresource Technology. 245 : 207–215.

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N., &
Nujan, D. (2017). The Local Scientific Lesson for Conservation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 11 (2) : 123-132.

Thongmak, N., & Sridang, P. (2016). Effect of Temperature on Field Latex Preservation and Potential of Membrane Fouling from Latex Serum. Veridian E–Journal Science and Technology Silpakorn University. 3 (5) : 128-138.

        Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U., Heran, M., Lesage, G., & Grasmick, A. (2016). Performances of a Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) for Latex Serum Treatment. Desalination and Water Treatment. 57 (44) : 20694–20706.

Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U., & Grasmick, A. (2015). Concentration of Field and Skim Latex by Microfiltration – Membrane Fouling and Biochemical Methane Potential of Serum. Environmental Technology. 36 (19) : 2459-2467.

Sridang, P., Thongmak, N., Danteravanich, S., & Grasmick, A. (2012). Stability of Skim Latex Suspension and Rubber Content Recovery by Microfiltration Process: Operating Conditions and Fouling Characteristics. Desalination and Water Treatment. 45 (1-3) : 70-78.

Thongmak, N., Sridang, P., & Dantheravanich, S. (2012). Effect of Chemical Conditioning on Fouling Potential during Microfiltration of Skim Latex Suspension. Thai Environmental Engineering Journal. Special Vol. : 41-45.

3. รายงานการประชุมทางวิชาการ

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี,ไซนะ มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์.  (2560). สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 586-597). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ
มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคลพัฒนา” โครงการทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคลพัฒนา” ตามแนวทางพระราชดำริอย่างยั่งยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 570-576). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 749-760). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

นฤมล ทองมาก, พรทิพย์ ศรีแดง, และสมทิพย์ ดานธีรวนิชย์. (2552). ผลของ Sodium Dodecyl (Lauryl) Sulfate (SDS) ตอประสิทธิภาพการแยกเนื้อยางออกจากหางน้ำยางด้วยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8 วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ. 2552 (หน้า 195-196). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Rangpan, V., Jundittawong, W., Roadchanasuwan, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Use EDFR for the Development of Model Using the Philosophy of Sufficiency Economy with Agriculture in Three Southern Border Provinces in Thailand in Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 542-552). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Local Scientific Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to Non Contamination of Lead. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., & Nujan, D. (2017). Local Scientific Lessons for Pattani Watershed Management in the Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 955-966). Thailand : Yala Rajabhat University.

Thongmak, N., Sridang P., & Dantheravanich, S. (2012). Effect of Chemical Conditioning on Fouling Potential during Microfiltration of Skim Latex Suspension. In The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT-JSPS Asian Core Program 18th-19th January 2012. Bangkok : The Emerald Hotel Bangkok.

Thongmak, N., Sridang P., Dantheravanich, S., Thaveepreeda W., Wanichapichart P., & Annop, S. (2009). Filterability of Latex Serum and Skim Latex Using Lab Scale Plane Organic Membrane Filtration: Application to Recovery Valued Compound and to Concentrate Latex Particle. In The 7th International Conference on Membrane Science & Technology (MST 2009) “Sustainable Technology for Energy, Water and Environment” 13th-15th May 2009. Malaysia : Corus Hotel Kuala Lumpur.

ประสบการณ์ทางวิชาการ

         ประสบการณ์การสอน

          ระดับปริญญาตรี  1  ปี

                             ชื่อวิชา มลพิษกากของเสียอันตราย                    3 (2-2-5) นก.

                             ชื่อวิชา เคมีสภาวะแวดล้อม                              3 (2-2-5) นก.

                             ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2 (1-2-3) นก.

         ระดับปริญญาโท  -  ปี

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อัมพร จันทราช. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการมลพิษที่เกิดจากการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมของงานอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ประดับ นวลละออ. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต.วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น บริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

แกลเลอรี่