หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายวิชาหลักสูตร

รายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบ 1.1                                                รวม     48  หน่วยกิต

1) วิทยานิพนธ์                                                 48  หน่วยกิต

4306126

วิทยานิพนธ์

Thesis

48(0-144-0)

 

 

 

 

2) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต                            3

หน่วยกิต

4306103

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

Seminar in Natural Resources and Environmental Management I

1(0-2-1)

4306104

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2

Seminar in Natural Resources and Environmental Management II

1(0-2-1)

4306105

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3

Seminar in Natural Resources and Environmental Management III

 

1(0-2-1)

3) หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต                             9        หน่วยกิต

4306127

 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Reading

3(2-2-5)

4306128

 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Writing

3(2-2-5)

4306129

การนำเสนอภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Presentation

3(2-2-5)

แบบ 2.1                                                รวม     48      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ                                              6      หน่วยกิต

4306101

 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง*

Advanced Natural Resources and Environmental Management

3(2-2-5)

 

4306102

 

วิธีวิทยาการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ

Environmental Research Methodology and Statistics

3(3-0-6)

 

2) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต                             3       หน่วยกิต

4306103

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

Seminar in Natural Resources and Environmental Management I

1(0-2-1)

4306104

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2

Seminar in Natural Resources and Environmental Management II

1(0-2-1)

4306105

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3

Seminar in Natural Resources and Environmental Management III

1(0-2-1)

3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                 6        หน่วยกิต

                   3.1)กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4306106

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5)

 

4306107

ทฤษฎีกิจกรรมกลุ่มกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Theories of Collective Action and Environmental Management

3(3-0-6)

 

4306108

นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

Coastal Aquaculture Ecology

3(2-2-5)

4306109

หัวข้อพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Special Topic in Natural Resources and Environment

3(3-0-6)

                   3.2) กลุ่มวิชาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

4306110

ชุมชนกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Community and Environmental Development

3(2-2-5)

4306111

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental Economics

3(3-0-6)

4306112

การพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

Environmental Education Process Development

3(2-2-5)

4306113

หัวข้อพิเศษด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

Special Topic in Public Participation of Locality

 

3(3-0-6)

                   3.3) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4306114

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

Sustainable Management for Environmental Health

3(3-0-6)

4306115

การพัฒนาสุขภาพในชุมชน

Community Health Development

3(3-0-6)

4306116

หัวข้อพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Special Topic in Environmental Health

 

3(3-0-6)

                   3.4) กลุ่มวิชาการพัฒนาและการปฏิบัติ

4306117

นโยบายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Policies and Actions for Natural Resources and Environmental Management

3(3-0-6)

4306118

ทฤษฎีการพัฒนาและการปฏิบัติ

Development Theory and Practice

3(3-0-6)

4306119

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environment and Sustainable Development

3(3-0-6)

4306120

หัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาและการปฏิบัติ

Special Topic in Development and Practice

3(3-0-6)

                   3.5) กลุ่มวิชาการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4306121

การบำบัดน้ำเสียและเทคโนโลยีเมมเบรน

Wastewater Treatment and Membrane Technology

3(3-0-6)

4306122

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Control

3(3-0-6)

4306123

การจัดการมูลฝอย

Solid Waste Management

3(3-0-6)

4306124

หัวข้อพิเศษด้านการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Special Topic in Management and Environmental Technology

3(3-0-6)

                     4) วิทยานิพนธ์                                                 36      หน่วยกิต

4306125

วิทยานิพนธ์

Thesis

36(0-108-0)

                    5) หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต                            9        หน่วยกิต

4306127

 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Reading

3(2-2-5)

4306128

 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Writing

3(2-2-5)

4306129

การนำเสนอภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific English Presentation

3(2-2-5)