หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1 รูปแบบ

    หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  3  ปี

2. ภาษาที่ใช้

    การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษา

    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

     เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว