หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

2. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

3. นักปกครองท้องถิ่น ส่วนอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. นักวิชาการในองค์กรหรือบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม

5. นักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

6. นักวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      7. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น การสร้างพลังงานทดแทน การประยุกต์ หรือประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้หรือที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สะอาด เป็นต้น