หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ – สกุล  ดร.วิชิต เรืองแป้น

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

  Universiti Sains Malaysia

Ph.D.

  Environmental Biology

2551

ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม.

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2533

ปริญญาตรี

   วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ค.บ.

  เกษตรศาสตร์

2527

1. งานวิจัย

วิชิต เรืองแป้น. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชื่อมโยงของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู พืชกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในลุ่มน้ำปัตตานี. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาลน้ำบ่อตื้นและน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, ดวงพร หนูจันทร์, จุฑามาศ แก้วมณี, และไซนะ มูเล็ง. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. บทความ

ฟาฎีละห์ มะเระ, วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, และวิชิต เรืองแป้น. (2559). รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนบ้าน กม. 26 ใน จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัย
คริสเตียน.
22 (1) : 96-103.

รอฮานี เจะแม, วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, และวิชิต เรืองแป้น. (2559). การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 21 (4) : 714-728.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, อิสมาแอ กาเต๊ะ, นุมาน หะยีมาแซ, ดวงพร หนูจันทร์, และรอมสัน หมาดมานัง. (2555) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร. 1 (16) : 29-38.

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N., &
Nujan, D. (2017). The Local Scientific Lesson for Conservation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 11 (2) : 123-132.

Mani, N., Rangpan, V., Petborisut, S., Dolah dale, A., Muhamad, N., & Nontawanich, P. (2014). Water Quality of Shallow Wells in Oubea Village, Bojok-district, Bannangstar District, Yala Province. Environment and Development. 2 (5) : 18-43.

Sawangrungrueang, K., Rangpan, V., Thawarorit, V., & Kasa, M. (2013). A Development of Environmental Management Model of Pattani Watershed in the Future. Environment and Development. 1 (1) : 6-18.

Khaemoh, R., Rangpan, V., Hajisamoh, A., & Thawarorit, V. (2013). Quatitatine and Improvements of Top Water the Mountions Bale Subdistrict Administratine Organiczation Raman District Yala Province. Environment and Development. 1 (3) : 54-65.

Rangpan, V., Hayimasae, N., Katih, I., Madmanang, R., & Nujan, D. (2009). Role of Cultural Diversity in Preserving and Utilizing Diversity in the Pattani Watershed. Journal of Environmental Research and Development. 3 (4) : 959-966.

3. รายงานการประชุมทางวิชาการ

   วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ใน The         4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า     586-597). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และ ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคลพัฒนา” โครงการทฤษฎีใหม่
“วัดชัยมงคลพัฒนา” ตามแนวทางพระราชดำริอย่างยั่งยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 570-576). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 749-760). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, ดวงพร หนูจันทร์, สมาน บือราแง, และอุไรวรรณ บัวทอง. (2560). การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 1095-1109). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, ดวงพร หนูจันทร์, และสมาน บือราแง. (2560). การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้นและน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคมพ.ศ. 2560 (หน้า 1082-1094). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Rangpan, V., Jundittawong, W., Roadchanasuwan, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Use EDFR for the Development of Model Using the Philosophy of Sufficiency Economy with Agriculture in Three Southern Border Provinces in Thailand in Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 542-552). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Local Scientific Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to Non Contamination of Lead. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V. (2017). Pattani Watershed Management for Sustainable in the Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 825-833). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., &Nujan, D. (2017). Local Scientific Lessons for Pattani Watershed Management in the Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 955-966). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V. (2015). Development of Water Utilization and Approach of Water Quality Sustainable Management in Pattani Watershed South Thailand. In Proceedings of the 2nd International Conference on Research Implementation and Education of Mathematic and Science (ICRIEMS 2015) 17th–19th May 2015 (pp. 522-528). Indonesia: Yogyakarta State University.

Rangpan, V. (2015). Co-relational of Conservation and Biodiversity Utilization and People Life Style in Pattani Watershed, South Thailand. In Proceedings of the 2nd International Conference on Research Implementation and Education of Mathematic and Science (ICRIEMS 2015) 17th–19th May 2015 (pp. 530-540). Indonesia: Yogyakarta State University.

Rangpan, V. (2015). Solid Waste Management in Pattani Watershed South Thailand by Community Participation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Research Implementation and Education of Mathematic and Science (ICRIEMS 2015) 17th–19th May 2015 (pp. 702-706). Indonesia: Yogyakarta State University.

Rangpan, V. (2015). Utilization Management of Biological Diversity in Pattani Watershed South Thailand. In Proceedings of the International Conference on Biodiversity and Conservation (ICBC 2015) 26th–28th May 2015 (pp. 96-115). Malaysia : Sultan Idris University.

Rangpan, V. (2015). Conservation of Environment and Natural Resources on Pattani Watershed South Thailand. In Proceedings of the International Conference on Biodiversity and Conservation (ICBC 2015) 26th–28th May 2015 (pp. 136-150). Malaysia : Sultan Idris University.

Rangpan, V., Rangpan, N., & Nujan, D. (2015). The Local Scientific Lessons for Conservation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed South Thailand. In Proceedings of the International Conference on Islamic Education (YRU-IEE 2015) 28th–29th May 2015 (pp 338-350). Yala : Yala Rajabhat University.

4. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

วิชิต เรืองแป้น. (2560). นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง. พิมพ์ครั้งที่ 3. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น. (2559).ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น. (2558). นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น. (2556). นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ประสบการณ์ทางวิชาการ

         ประสบการณ์การสอน

         ระดับปริญญาตรี  27  ปี

                   ชื่อวิชา นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง                          3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1                                  3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา มลพิษสิ่งแวดล้อม                                           3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1                                 3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน                        3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง                                       2 (1-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                  3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                    3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  5 (450)  นก.

                   ชื่อวิชา สัมมนาสิ่งแวดล้อม                                           1 (0-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา นิเวศวิทยาประยุกต์                                           3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                          3 (0-6-0) นก.

                   ชื่อวิชา ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     5 (2-4-3) นก.

                   ชื่อวิชา การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ             3 (2-2-2) นก.

         ระดับปริญญาโท  14  ปี

                   ชื่อวิชา นิเวศน์วิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม                3 (2-2-0) นก.

                   ชื่อวิชา พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                       3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                   3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา ความหลากหลายชีวภาพกับการพัฒนา                3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                 3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์                                                 3 (0-36-0) นก.

         ระดับปริญญาเอก  4  ปี

                   ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง     3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                         3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน                        3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                            3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  3 (2-2-5) นก.

                             และสิ่งแวดล้อม

                   ชื่อวิชา  ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  ทฤษฎีกิจกรรมกลุ่มกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม        3 (2-2-5) นก.

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประดับ นวลละออ. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น บริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

รอมสัน หมาดมานัง. (2554). กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สะอุดี มะประสิทธิ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทางกายภาพกับทางเคมีของแม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อับดุลเลาะห์ หะยียะพา. (2554). คุณภาพน้ำของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านโละซะ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

แกลเลอรี่