หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ–สกุล  นางสาวจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

  การจัดการสิ่งแวดล้อม

2559

ปริญญาโท

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

  สิ่งแวดล้อมศึกษา

    2548

ปริญญาตรี

   สถาบันราชภัฏยะลา

วท.บ.

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2545

1. งานวิจัย

จุฑามาศ แก้วมณี, นฤมล ทองมาก, ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ซันวานี จิใจ, และไซนะ มูเล็ง. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างเต็มรูปแบบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

2. บทความ 

วิชิต เรืองแป้น, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, และจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์. (2559). การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาลและน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี. วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา. 4 (11) : 82-93.

Masawat, J., & Roongtawanreongsri, S. (2016). Stakeholders Identification of Participatory Public Policy Formulation Process: A Case Study of Kho Hong Hill at Hat Yai District in Songkhla Province. Journal of Southern Technology. (Accepted)

Masawat, J., & Roongtawanreongsri, S. (2012). Policy on Forest Management in Thailand: A Case Study of Kho Hong Hill in South Thailand. In International Proceedings of Economics Development and Research. 52 (19) : 91-95.

3. รายงานการประชุมทางวิชาการ

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 586-597). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ
มูเล็ง, และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคลพัฒนา” โครงการทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคลพัฒนา” ตามแนวทางพระราชดำริอย่างยั่งยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 570-576). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 749-760). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Rangpan, V., Jundittawong, W., Roadchanasuwan, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Use EDFR for the Development of Model Using the Philosophy of Sufficiency Economy with Agriculture in Three Southern Border Provinces in Thailand in Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 542-552). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D., & Buerangae, S. (2017). The Local Scientific Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to Non Contamination of Lead. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., & Nujan, D. (2017). Local Scientific Lessons for Pattani Watershed Management in the Future. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 955-966). Yala : Yala Rajabhat University.

Masawat, J., & Roongtawanreongsri, S. (2016). Problem Identification and Prioritization Methods:Significant Steps of Forest Policy Formulation based on Public Participation. In The Asian Conference on Asian Studies 2016 Official Conference Proceeding 2nd–5th June 2016 (pp. 347-354). Japan.

Masawat, J., & Roongtawanreongsri, S. (2012). Policy on Forest Management in Thailand: A Case Study of Kho Hong Hill in South Thailand. In International Conference on E-business, Management and Economics-ICEME 2012 27th-28th October 2012. Hongkong.

ประสบการณ์ทางวิชาการ

         ประสบการณ์การสอน

         ระดับปริญญาตรี  7  ปี

                   ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                     2 (1-2-3) นก.

                   ชื่อวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                          2 (1-2-3) นก.

                   ชื่อวิชา ทรัพยากรน้ำและการจัดการ                                3 (3-0-6) นก.                                               

                   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                  2 (2-0-4) นก.

                   ชื่อวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม                                      2 (1-2-3) นก.

                   ชื่อวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา                                           2 (2-0-4) นก.

                   ชื่อวิชา วิจัยสัมมนาสิ่งแวดล้อม                                    1 (0-2-1) นก.

         ระดับปริญญาโท  -  ปี

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประดับ นวลละออ. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่