หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

งานวิจัย อาจารย์

งานวิจัย ของอาจารย์รวมกันทั้งหมด

1. รองศาสตร์จารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น
2. อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก 
3. อาจารย์ ดร.จริยาภรณื มาสวัสดิ์

- นิเวศวทยาป่าไม้และสัตว์ป่า องค์ความรู้สู่การวิจัย (หน้า 716-733)
-
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ (หน้า 825-837)
- น้ำบาดาล คุณภาพในลุ่มน้ำปัตตานี (หน้า 901-909)

 ระบบอุตสาหกรรมและมลพิษ (หน้า 734-756)

 สภาพทางชีวิทยาของหอยหวานและการจัดการ (หน้า 894-900)