หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก

อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

แกลเลอรี่