หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology
ไทย อังกฤษ