หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ภารกิจของหลักสูตร

       หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารฮาลาล  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  มีความขยัน ประกอบอาชีพอิสระ สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ  สร้างนวัตกรรมอาหาร และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ