หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัด(มหาชน) จ.ตรัง

แกลเลอรี่