หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต

แกลเลอรี่