หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

โครงการการพัฒนายกระดับการผลิตชุมชน (OTOP)

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน Food Plus & Story ครั้งที่ 2 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลลัพธ์จากโครงการการพัฒนายกระดับการผลิตชุมชน (OTOP) อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชการที่ 10 ขับเคลื่อนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 20 กลุ่ม

แกลเลอรี่