หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดนิเทศนักศึกษาที่ออกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2565 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสงขลา และตรัง เพื่อติดตามการฝึกประสอบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในการให้คำแนนะนำ และการแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการทางการตลาดต่อไป

แกลเลอรี่