หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

การเข้าร่วมอบรมของมหาวิทยาลัย UMK มาเลเซีย

ประธานหลักสูตร ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ การเลือกฐานข้อมูลในการตีพิมพ์ และการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

แกลเลอรี่