หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมและเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรทั้งเรื่องการเรียน การลงทะเบียนของนักศึกษา การทำเรื่องจบของบัณฑิต และการติดตามการดูแลนักศึกษาในภาวะโรคระบาดโควิด-19

แกลเลอรี่