หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565  ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ และนักศึกษาในสาขา เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดพิธี และจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "การจัดการสภาพแวดล้อมสู่สำนักงานสีเขียว" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และฝึกปฏิบัติการการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่า โดยอาจารย์ ดร.ภานุ คะนอง และอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี  อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก  เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมสู่สำนักงานสีเขียว และฝึกปฏิบัติการการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รวมทั้งบุคคลที่สนใจ เพื่อลดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก 

แกลเลอรี่