หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

การนำเสนอสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวนูรอักมาร์ มาสา และ นางสาวนาอีหม๊ะ อาลีมามะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้นำเสนอการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้กับสถานบันอาหาร โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและหัวหน้างานของสถาบันอาหาร นางสาวจุฑามาศ ทองสุวรรณ์ เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

แกลเลอรี่