หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ขอแสดงความยินดี

#ขอแสดงความยินดี ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการ เรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์และโรงเรือนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง" ภายใต้โครงการวิจัยชุด "การพัฒนาศักยภาพและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงและวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรงจังหวัดยะลาและนราธิวาส" ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ” ภายใต้โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

แกลเลอรี่