หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

โครงการพัฒนานักศึกษา

ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อบรมเรื่อง ระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร โดยผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยมีวิทยากร คือ คุณวิเชียร เลี่ยมนาค และคุณสุปราณี ชนะชัย

แกลเลอรี่