หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้

ชื่อกิจกรรม      การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้

วันที่               17 สิงหาคม 2565

เวลา              9.00-16.00 น.

สถานที่          อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระดับชั้น          ม.4-6

คุณสมบัติ /ประเภท (เดี่ยว ทีมระบุจำนวน) รายกลุ่มไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขอื่น(ถ้ามี) ไม่จำกัดจำนวน

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

1. ผู้สมัครส่งวีดีโอคลิปนำเสนอรายละเอียดนวัตกรรมธีม “อาหารเพื่อสุขภาพ” การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในรูปแบบอาหารเพื่อสุขภาพและมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้

2. คลิปวีดีโอนำเสนอมีความยาว 3 นาที โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

3. ส่งคลิปวีดีโอการประกวดแข่งขัน ทางอีเมล romalee.c@yru.ac.th ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 65

4. ประกาศทีมที่เข้ารอบการแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://science.yru.ac.th/foodsci2016/

5. จัดการแข่งขันทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ณ อาคาร 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. โดยทีมประกวดแข่งขันจัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสม และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการประกวดแข่งขัน ทางผู้จัดมีการจัดเตรียมโต๊ะ อุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานสำหรับการผลิตนวัตกรรมอาหาร โดยมีกำหนดการการประกวดแข่งขันดังนี้

เวลา 9.00-12.00 น.            การแข่งขันการผลิตเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

เวลา 13.00-16.00 น.          การนำเสนอนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมการทดสอบชิมอาหารสำหรับกรรมการ

เวลา 16.00 น.                  ประกาศผลการแข่งขัน

6. รางวัลการแข่งขัน มีการมอบรางวัลระดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่วมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารวมการประกวดแข่งขันทุกทีมในรูปแบบไฟล์เกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด       นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6

เกณฑ์การตัดสิน  100 คะแนน 

1. ความเป็นนวัตกรรม  20 คะแนน

2. วัตถุดิบจากท้องถิ่น  15 คะแนน

3. ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: กระบวนการผลิต การเลือกวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้  20 คะแนน

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  10 คะแนน

5. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและดึงดูดใจผู้บริโภค 10 คะแนน

6. ความสมบูรณ์ของวิดีโอนำเสนอ 15 คะแนน

7. ความสามารถในการต่อยอดทางธุรกิจ 10 คะแนน

หมายเหตุ  กรณีที่คะแนนรอบแรกเสมอ ทีมที่เข้ารอบจะต้องตอบคำถามแบบ Live สดผ่านโปรแกรม Google Meet โดยจะแจ้งก่อนวันแข่งขัน 2 วัน ตาม ลิงก์นี้: https://meet.google.com/wac-cqtu-qwa หรือหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +66 2 844 9331 แล้วป้อน PIN 928 958 684 1913#

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ       ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา        กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ          กรรมการ

อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์      สาธะวงค์         กรรมการ

อาจารย์ ดร.คืนจันทร์      ณ นคร            กรรมการ

นางสาวภารดี              พละไชย          กรรมการและเลขานุการ

แกลเลอรี่