หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

การสอบปัญหาพิเศษในรูปแบบ Poster ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ทาง ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร Food science and Technology ได้มีการจัดการสอบปัญหาพิเศษในรูปแบบ Poster ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้แก่ อาจารย์ อ.ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อ.ดร.คืนจันทร์ ณ นคร ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ และ ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และคณะกรรมการสอบ ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ อ.สิทธิพงษ์ สาธะวงศ์ ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ และ อ.ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม โดยมีหัวข้อวิจัยดังนี้ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยแข็งจากธัญพืช 2.ผลของการออสโมซีสก่อนการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพสะตอแช่แข็ง 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักโรยข้าวสุขภาพ 4.การพัฒนาน้ำมะนาวผสมน้ำอัญชันเสริมคอลลาเจนพลังงานต่ำจากหญ้าหวาน 5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองรสไก่ฆอและ 

แกลเลอรี่