หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

งานประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 

 • ตัวบ่งชี้ 1.1 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 • ตัวบ่งชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 • ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 • ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 • ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
  • ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  • ตัวบ่งชี้ 4.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 • ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 • ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 • ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 • ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้