หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

งานวิจัย

 1. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ, คอเละ มอลอและทัมมีซี  ตาเฮร์. (2552). คุณภาพของน้ำบูดูบรรจุขวดจากแหล่งผลิตในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส. 
 2. การผลิตวุ้นมะพร้าวในน้ำผลไม้บรรจุขวดสเตอริไรส์ ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปี พ.ศ.2537
 3. การเปรียบเทียบการผลิตน้ำส้มสายชูจากกล้วยหินและกล้วยน้ำว้า ได้รับเงินอุดหนุนจากสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี พ.ศ2545
 4. คุณภาพและสุขลักษณะที่ดีในการจำหน่ายน้ำบูดู ได้รับเงินอุดหนุนจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เผยแพร่ในว.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4(1),2552:1-10.
 5. การผลิตวุ้นมะพร้าวในน้ำส้มโชกุน ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี พ.ศ. 2551
 6. การผลิตขนมจีนเสริมใบเตย ได้รับเงินอุดหนุนจากคณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี พ.ศ. 2551
 7. การผลิตโยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่มรสส้มโชกุน ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี พ.ศ. 2552
 8. การผลิตโยเกิร์ตนมแพะรสกระเจี๊ยบและรสส้มโชกุน ได้รับทุนอุดหนุนจากสกว. ปี พ.ศ. 2552

บทความวิจัย

 1. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ, คอเละ มอลอและทัมมีซี  ตาเฮร์. (2552). คุณภาพของน้ำบูดูบรรจุขวดจากแหล่งผลิตในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส. ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.4(1). หน้า  1 – 10.
 2. วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย.(2556).การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) รสพริกหวาน.ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ครั้งที่ 2วันที่ 19 สิงหาคม 2556 (หน้า 68-77).ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 3. วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี  พละไชย.(2556).การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือ  โป๊ะ) รสสาหร่าย.ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 (หน้า 12-22).ยะลา:มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 4. วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสกระเทียมพริกไทยดำ.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,7 (1),15-27 (2558)
 5. วิภาดา มุนินทร์นพมาศ กมลทิพย์ กรรไพเราะ จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ และสุธีรา ศรีสุข.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดำของหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป.ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2556.นราธิวาส:มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

 1. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ. (2554). หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 2. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ(2554) สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. (เอกสารประกอบการสอน)
 3. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ (2556) อาหารและโภชนาการ. (เอกสารประกอบการสอน)                  
 4. วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ (2557) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น. (เอกสารประกอบการสอน)