หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ

หัวหน้าโครงการวิจัย

  1. นุชเนตร ตาเย๊ะ และ รอมลี เจะดอเลาะ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: น้ำนมจากถั่วดาวอินคา. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)
  2. นุชเนตร ตาเย๊ะ, กูรอซียะห์ ยามิรูดิง, และ รอมลี เจะดอเลาะ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภค. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

ผู้ร่วมวิจัย

  1. กูรอซียะห์ ยามิรูดิง, จริยา สุขจันทรา, และ นุชเนตร ตาเย๊ะ. (2560). การปรับปรุงคุณภาพของโรตีกรอบโดยใช้แป้งข้าวและรำข้าว. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)
  2. จริยา    สุขจันทรา และนุชเนตร ตาเย๊ะ. (2560). การพัฒนาข้าวเกรียบปลาเสริมฟักทอง. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ

บทความ

  1. นุชเนตร ตาเย๊ะ ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา และพัชรินทร์ ภักดีฉนวน. 2555.องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะและผลของอุณหภูมิลมร้อนขาออกของการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของนมแพะผง.วารสารวิทยาศาสตร์ มข., กรกฎาคม-กันยายน, 40(3)
  2. สุธีรา ศรีสุข, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, นุชเนตร ตาเย๊ะ, และ พรสวรรค์ เพชรรัตน์. (2559). การพัฒนา ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล้วยหินผสมส้มโชกุน. ในรายงานการประชุมงานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) ประจำปี 2559. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
  3. นุชเนตร ตาเย๊ะ, นิภาภัทร์ กุณฑล, มารีนี โตะลู, นูรซาลีฮา โมงหนิมะ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ: เฉาก๊วยในน้ำนมแพะพร้อมบริโภค. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 (2), 158-170.
  4. นุชเนตร ตาเย๊ะ, ซูวีร่า สาแรหะ และอาดีบะห์ แวกาจ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมจากถั่วดาวอินคา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3(1), 57-66.

หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ

  -