หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. รอมลี  เจะดอเลาะ และคณะ ฯ (2561) การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าลูกหยีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยมุ่งเป้า วช.และ สกว.
 2. รอมลี เจะดอเลาะ, รอมสรรค์ เศะ และอิสมาแอ ล่าเตะเกะ. (2557) การพัฒนากระบวนการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวคั่ววิสาหกิจชุมชนต้นแบบ: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านบ้านโสร่ง   อ.ยะรัง จ. ปัตตานี ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจาก สกอ.                
 3. รอมลี  เจะดอเลาะ, รอมสรรค์  เศะ และพัชรินทร์ ภักดีฉนวน (2554). การพัฒนาและยกระดับตูปะพื้นเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ สนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจาก สกอ.
 4. รอมลี  เจะดอเลาะ (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากากรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยมุ่งเป้า วช.และ สกว. 
 5. รอมลี  เจะดอเลาะ, มะหะมะดารี  แวโนะ และ สะอาด  อาแซ. (2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลูกหยีเคี้ยวหนุบ ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยมุ่งเป้า วช.และ สกว. 
 6. รอมลี เจะดอเลาะ และ ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาเยลลี่ลูกหยีฮาลาลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ: กรณีศึกษาตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับการ สนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจาก สกอ. 
 7. รอมลี  เจะดอเลาะ และคณะ ฯ (25ุ60). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ (ปีที่ 2). ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยมุ่งเป้า วช.และ สวก.

ผู้รวมวิจัย

 1. ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี และรอมลี เจะดอเลาะ. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป. ได้รับการ สนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจาก สกอ.
 2. นุชเนตร ตาเย๊ะ และ รอมลี เจะดอเลาะ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: น้ำนมจากถั่วดาวอินคา. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 3. นุชเนตร ตาเย๊ะ, กูรอซียะห์ ยามิรูดิง, และ รอมลี เจะดอเลาะ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภค. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

บทความ

 1. รอมลี  เจะดอเลาะ .(2558). การผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของตูปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 2 วัน ที่ 4  มิถุนายน 2558 หนา 641.
 2. รอมลี เจะดอเลาะ และซูไฮลา ดอนิ. (2557). การศึกษากระบวนการผลิตและการยอมรับของไอศกรีมอินทผาลัม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 หน้า 1-10.
 3. รอมลี เจะดอเลาะ, รอมสรรค์ เศะ และอิสมาแอ ล่าเตะเกะ. (2558). สภาวะและอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวคั่วด้วยไมโครเวฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 2 วันที่ 4   มิถุนายน 2558 หน้า 641-656.
 4. รอมลี เจะดอเลาะ, มาหะมะดารี  แวโนะ  และอิสมาแอ ล่าเตะเกะ (2558) การศึกษาอัตราส่วนและบรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษาของข้าวเกรียบปลาอบด้วยไมโครเวฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 หน้า 1-11.
 5. นัจญ์มีย์ สะอะ, รอมลี  เจะดอเลาะ และอัชมาน อาแด. (2558). การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาเสริมกากถั่วเหลือง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. หน้า 351-359.
 6. ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี, รอมลี เจะดอเลาะ และโซเฟีย เมฆารัฐ (2558). การพัฒนาซอสสำเร็จรูปจากผลตำลึงสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559. หน้า 37-47.
 7. รอมลี  เจะดอเลาะ และ   สะอาด  อาแซ. (2560). บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษามะตะบะฮาลาลพื้นเมืองสำเร็จรูป. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(1): 78-91.
 8. รอมลี  เจะดอเลาะ. (2560). ผลของบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาต่อสมบัติและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวเกรียบปลาดิบเสริมกากรำข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. 16(2): (in press).
 9. โซเฟีย เมฆารัฐ, รอมลี เจะดอเลาะ, รักชนก ภูวพัฒน์ และ อาสลัน หิเล. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเกรียบปลาทูเสริมใบถั่วดาวอินคา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 11 (1): 125-134.
 10. รอมลี เจะดอเลาะ, ซูไฮมิน เจ๊ะมะลีและตอยีบะห์ รอยิง. (2561). การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (2): 121-128.
 11. รอมลี เจะดอเลาะ. (2561). การศึกษาการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผลลูกหยีดำสดและวิธีการทำแห้ง ต่อสมบัติและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลลูกหยีแห้ง. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 10(1): 52-64.
 12. นันทรัตน์ นามบุรี,  รอมลี เจะดอเลาะ, วุฒิชัย คงยัง, ราเชษฐ์  หีมสุหรี  และฎาวีณี  ต่วนมูดอ. (2562).การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสากลกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมเส้นใยอาหารจากมันเทศและงาดํา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 16-16 มิถุนายน 25ุ62. หน้า 2-14.
 13. รอมลีเจะดอเลาะ และซูไฮมิน เจ๊ะมะลี. (2562). ผลของกำลังคลื่นไมโครเวฟและระยะเวลาการรอบพองต่อคุณภาพของข้ำวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูป.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24(1): 255-271.
 14. รอมลีเจะดอเลาะ และซูไฮมิน เจ๊ะมะลี. (2562). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพและความคงตัวของเยลลี่ลูกหยีฮาลาลระหว่างการเก็บรักษา. วารสาร มทร.อีสาน. 12(2): 62-74.
 15. ปวีณา เจะอารง, ชรีฮาน ยีแว, มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ และ อิมรอน มีชัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562.
 16. รอมลี เจะดอเลาะ และ ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี. (2562). ผลของพันธ์ข้าวพื้นเมือง และสมุนไพรต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จาจอพื้นเมืองฮาลาล. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. 18(2):  64-78.
 17. Cheadoloh, R., Waeno, M. and Asae, S. (2022). Effects of gelatin and preparation methods on the quality and antioxidant of velvet tamarind (Dialium guineense) halal chewy product. Food Research. 6 (1) : 139 - 145.https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(1).095
 18. Chedoloh, R., Karilla, T.T. and Pakdeechanuan, P. (2011). Fatty acid composition of important  aquatic  animals  in  southern Thailand. International Food Research Journal. 18: 758-765.
 19. Chedoloh, R., Pakdeechanuan, P. and Tongdang, T. (2007). Fatty acid profiles of marine and freshwater fish in Pattani. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand. Nakorsrithammarat. October 18-20, 2007.

 20. Tongdang, T, Chedohloh, R. and Pakdeechanun, P. (2008). Preparation and properties of gelatin from skin and bone of goat. 34rd Congress on Science and Technology of  Thailand. Queen Sirikit  National Convention Center, Bangkok. October31- November  2, 2008.

หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ

 1. รอมลี เจะดอเลาะ (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกิดจากธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
 2. รอมลี เจะดอเลาะ (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีและอาหารหมักพื้นบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
 3. รอมลี เจะดอเลาะ (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

​การบริการวิชาการ

 1. การทำข้าวเกรียบกากรำข้าว
 2. ข้าวเกรียบกากรำข้าว
 3. เกษตรก้าวไกล กับ สวก ตอนที่ 25 เสริมอาชีพการแปรรูปข้าวเกรียบ