หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ผลการประเมินหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร

      การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินจากภายนอก ได้รับคะแนน 3.17 (ระดับดี)

 

แกลเลอรี่