หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร​ : หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุ่ง พ.ศ.2560

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารฉบับนี้  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2555 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปี 2560 - 2564 ต่อไป ซึ่งการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร: 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

6

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

6

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

90

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน

 

15

หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

75

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

 

64

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า

5

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

รายวิชาหลักสูตร: สามารถโหลดไฟล์หลักสูตรได้ที่นี้

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ: 

1. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรมูลนิธิ เช่น นักวิทยาศาสตร์  นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิจัยด้านอาหารหรือโภชนาการ  และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น
2. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ธุรกิจ SME  วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์